Логотип «Мәйдан» журналы

Үзәк сайлау комиссиясе Казаннан дүрт бала анасын Президентлыкка кандидат итеп раслады

Үзәк сайлау комиссиясе  Ата-аналар милли комитеты рәисе Ирина Волынецны, Казаннан дүрт бала анасын, Президентлыкка кандидат итеп раслады. Бу хакта “Татар-информ”га үзен үзе күрсәтүче кандидат җиткерде...

Үзәк сайлау комиссиясе  Ата-аналар милли комитеты рәисе Ирина Волынецны, Казаннан дүрт бала анасын, Президентлыкка кандидат итеп раслады. Бу хакта “Татар-информ”га үзен үзе күрсәтүче кандидат җиткерде.
MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 15, 2017: Irina Volynets, chairwoman of Russia's National Parents' Committee, who has announced her candidacy in the coming 2018 Russian presidential election, gives a press conference at the NSN Press Centre. Alexander Shcherbak/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 15 íîÿáðÿ 2017. Ïðåäñåäàòåëü Íàöèîíàëüíîãî ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà Èðèíà Âîëûíåö âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé åå âûäâèæåíèþ íà ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ 2018 ãîäà. Àëåêñàíäð Ùåðáàê/ÒÀÑÑ Фото: Александр Щербак/ТАСС
“Безнең бик яхшы яңалыклар! Бүген мин Үзәк сайлау комиссиясенең махсус комиссиясе утырышында Россия Федерациясе Президентына кандидат итеп расландым. Тавыш бирү бердәм булып үтте. Хәзер алда җитди бурыч – 31 гыйнварга кадәр 100 мең имза җыеп тапшырырга кирәк!” – диде Волынец.

Комментарийлар